My Blog

My WordPress Blog

About

weblog.in.th เป็นเว็บบล็อกที่รวบรวมคอนเทนต์การตลาดผ่านเว็บบล็อก

หากท่านสนใจทำการลงคอนเทนต์, ทำ Branded Content หรือ Advertorial ทั้งในลักษณะบทความ, รีวิว หรือแคมเปญระยะยาว ทีมงาน weblog.in.th ผู้มีความรู้และชำนาญด้านการทำคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ยินดีทั้งให้คำปรึกษาและทำคอนเทนต์ลงบนเว็บไซต์ โดยสามารถขอ Ratecard หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านหน้าติดต่อ

เพื่อความโปร่งใสทีมงาน weblog.in.th จะทำการติด Tag และบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเป็น Advertorial หรือ Branded Content ซึ่งรูปแบบจะเป็นการใช้คำในลักษณะ weblog.in.th ร่วมกับ **ชื่อแบรนด์ของคุณ**